Na aanmelding (zie aanmelden) wordt er contact met u opgenomen. Er wordt een afspraak ingepland voor een eerste gesprek. Het eerste gesprek vindt meestal plaats met ouders en het kind of de jongere. Afhankelijk van de leeftijd van het kind en de situatie kan er ook voor worden gekozen om eerst alleen de ouders of de jongere uit te nodigen. U neemt naar het eerste gesprek de verwijsbrief van de huisarts, een legitimatiebewijs van het kind en een verzekeringspas mee (voor cliënten van 18 jaar en ouder). Indien u als ouders gescheiden bent, is schriftelijke toestemming van beide gezaghebbende ouders noodzakelijk voordat een eerste gesprek plaats kan vinden.


Eerste gesprek

Het eerste gesprek is een intakegesprek waarin kennismaking en inventariseren van de klacht en hulpvraag centraal staat. Er wordt zoveel mogelijk informatie verzameld over de klacht en hoe deze klacht is ontstaan. Om de klacht beter te begrijpen, zal er vaak ook informatie worden verzameld over de ontwikkeling, het gezin en hoe het gaat op school en in de vrije tijd. Uiteraard wordt er ook stilgestaan bij de dingen die goed gaan. Soms vinden er meerdere gesprekken plaats in de intakefase.


Na de intake

Na de intakefase vindt een terugkoppeling plaats waarin de bevindingen en het advies worden besproken. Er wordt met u en uw kind besproken hoe het verdere traject er uit zal gaan zien: individuele behandeling, ouderbegeleiding en/of diagnostisch onderzoek. De richtlijnen die door de beroepsgroepen worden geadviseerd en ook wetenschappelijk bewezen zijn, worden gevolgd. Indien gewenst wordt er samengewerkt met andere mensen die voor het kind of de jongere belangrijk zijn. Dit gebeurt altijd in overleg met kind en ouders. Zie voor meer informatie bij aanbod. Het kan zijn dat u voor uw problematiek bij de praktijk niet aan het juiste adres bent. In dat geval wordt u verwezen naar meer geschikte hulpverlening.

De gesprekken voor kinderen tot 18 jaar worden vergoed door de gemeente indien wij daar een contract mee hebben*. Voor jongeren van 18 jaar en ouder kunnen de kosten worden gedeclareerd bij de zorgverzekeraar. Zie voor meer informatie vergoeding en tarieven.

* De Praktijk voor Kinder– en Jeugdpsychologie heeft contracten gesloten met de volgende gemeentes: Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Haarlemmermeer, Heemskerk, Heemstede, Velsen en Zandvoort.


Registraties

De psychologen die werkzaam zijn binnen de praktijk zijn BIG-geregistreed gezondheidszorgpsycholoog en geregistreerd Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP. Leonie Sieverding is daarnaast ook geregistreerd Cognitief Gedragstherapeut VGCT. De afgelopen jaren hebben zij daarnaast diverse aanvullende cursussen gevolgd, waaronder EMDR en Oplossingsgerichte Therapie.

BIG geregistreerd GZ psycholoog en Registerpsycholoog NIP/Kinder- en jeugdpsycholoog houden zich aan de voorwaarden van het Nederlands Instituut van Psychologen (het NIP). Zie voor meer informatie hierover www.psynip.nl en www.bigregister.nl.


Samenwerkingsverbanden

De praktijk is aangesloten bij de vereniging van 0 tot 23 van samenwerkende vrijgevestigde jeugd GGZ (http://www.0tot23.com/wp/) en bij Mednet, een kleinschalig samenwerkingsverband van (para)medici in de gemeente Heemstede en omstreken. Verder wordt er veel samengewerkt met verschillende huisartsen, speltherapeuten, fysiotherapeuten, het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en scholen.


Dossier en privacy

Er bestaan een aantal wetten waarmee uw rechten als cliënt beschermd worden en waaraan hulpverleners zijn gebonden. Dit zijn de Wet op de de Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WBGO), de Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG), de Wet Klachtrecht en de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Dit houdt onder meer in dat uw gegevens onder de privacywet vallen en dat alle informatie die de praktijk over u heeft, vertrouwelijk is. Er mag daarom geen informatie aan derden worden verstrekt zonder uw toestemming.

Uw dossier wordt 15 jaar bewaard, daarna worden alle gegevens vernietigd.


Klachten

Het bieden van kwalitatief goede zorg en respect voor de cliënt wordt binnen de praktijk als erg belangrijk gezien. Mocht u een klacht hebben over de praktijk of over de werkwijze, probeer dit dan zo snel mogelijk te bespreken. Er zal uiteraard getracht worden om uw klacht te verhelpen. Indien dit niet tot een bevredigende oplossing leidt, dan kunt u uw huisarts vragen om een doorverwijzing naar een andere psycholoog of u kunt overwegen een klacht in te dienen bij het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP).

Zie voor meer informatie hierover: http://www.psynip.nl/uw-beroep/tuchtrecht-en-klachten/klachtprocedure.html

Op grond van de Wet BIG vallen GZ-psychologen onder het Tuchtrecht. Op grond van deze wet kunt u uw klacht ook indienen bij het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. Informatie over welke soort klachten in behandeling worden genomen vindt u via: https://www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl/ik-heb-een-klacht.