Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz – vrijgevestigden

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische basisggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Dit betreft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut.

I. Algemene informatie

1. Gegevens ggz-aanbieder

Naam regiebehandelaar: Leonie Sieverding

BIG-registraties: 09912121025

Overige kwalificaties: Cognitief gedragstherapeut

Basisopleiding: Pedagogische wetenschappen

AGB-code persoonlijk: 94016515

Praktijk informatie 1

Naam praktijk: Sieverding Psychologie

E-mailadres: info@sieverdingpsychologie.nl

KvK nummer: 62409026

Website: www.sieverdingpsychologie.nl

AGB-code praktijk: 94062219

2. Werkzaam in:

de generalistische basis-ggz

3. Aandachtsgebieden

Patiënten kunnen met de volgende problematiek in mijn praktijk terecht (zoals aandachtsgebieden, type klachten, behandelvorm):

Bij de praktijk kunnen kinderen, jongeren, (jong)volwassenen en ouders terecht met vragen over gedrag, ontwikkeling en opvoeding. De praktijk is gespecialiseerd in het behandelen van angst- en traumaklachten, maar ook voor andere klachten kan men goed bij ons terecht. Er wordt psychologische hulp geboden in de vorm van gesprekken (vooral cognitieve gedragstherapie, EMDR) en/of diagnostiek.

4. Samenstelling van de praktijk

Aan mijn praktijk zijn de volgende zorg verlenende medewerkers verbonden (namen en BIG registraties van regiebehandelaren):

Medewerker 1

Naam: Leonie Sieverding

BIG-registratienummer: 09912121025

Medewerker 2

Naam: Nienke Kuijs

BIG-registratienummer: 19913691825

Medewerker 3

Naam: Eveline van Maanen

BIG-registratienummer: 89049264725

Naam: Susanne Rutgers

5. Professioneel netwerk

5a. Ik maak gebruik van een professioneel netwerk waaronder:

Huisartsenpraktijk(en)

Collegapsychologen en -psychotherapeuten

ggz-instellingen

5b. Ik werk in mijn professioneel netwerk het meest, frequent, samen met (naam/namen en indien van toepassing BIG-registratie(s)):

Collega binnen de praktijk:

Nienke Kuijs, GZ psycholoog en orthopedagoog

Eveline van Maanen, GZ psycholoog en Cognitief Gedragstherapeut VGCT

Susanne Rutgers, GZ psycholoog

Netwerk van vrijgevestigde psychologen 0-23, vooral met GZ psychologen Lonneke van Deursen,

Marije Kuin, psychotherapeut Yvonne Spaans en kinder -en jeugdpsychiater Willemiek Kooijman.

5c. Ik maak in de volgende situaties gebruik van dat professionele netwerk, tenzij de patiënt daarvoor geen toestemming geeft:

Algemeen: in het kader van doorverwijzing en consultatie over diagnostiek of behandeling.

Overleg met kinderpsychiater over diagnostiek en medicatiebehandeling.

5d. Patiënten kunnen gedurende avond/nacht/weekend/crises terecht bij (mijzelf, huisartsenpraktijk/post, spoedeisende eerste hulp, ggz-crisisdienst):

Huisartsenpost

5e. Heeft u specifieke afspraken met een ggz-crisisdienst, HAP of SEH?

Nee, omdat: Dit komt nauwelijks voor.

6. Contracten met zorgverzekeraars en de vergoeding van verzekerde zorg

Heeft u een contract met de zorgverzekeraar?

Nee

7. Behandeltarieven:

Ik heb de tarieven die ik hanteer gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.

Ik heb het tarief overig (zorg)product voor niet-verzekerde zorg het OZP-tarief gepubliceerd op mijn

website of in mijn praktijk.

Ik heb het tarief voor zelfbetalers gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.

Ik hanteer voorwaarden en een tarief voor no-show: gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.

De behandeltarieven, OZP-tarief en eventueel no-show voorwaarden en no-show tarief zijn hier te

vinden:

Link naar website met de behandeltarieven, OZP-tarief, en eventueel no-show voorwaarden en noshow tarief: http://sieverdingpsychologie.nl/praktijk/tarieven

8. Kwaliteitswaarborg

Ik voldoe aan de volgende kwaliteitseisen, voortvloeiend uit mijn beroepsregistratie, specialisme of branche/beroepsvereniging(aanvinken wat van toepassing is:

Intervisie

Bij- en nascholing

De beroepscode van mijn beroepsvereniging

Link naar website: http://sieverdingpsychologie.nl/praktijk/kwaliteit/

9. Klachten- en geschillenregeling

9a. Mijn patiënten kunnen met klachten over mij of mijn behandeling terecht bij mij of bij (naam en contactgegevens klachtenfunctionaris):

Mijn cliënten kunnen met klachten over ons en de behandeling in eerste instantie bij onszelf terecht. Als we er niet uitkomen kan de cliënt terecht bij NVGZP.

Link naar website:

www.sieverdingpsychologie.nl/praktijk/kwaliteit/

9b. Mijn patiënten kunnen met geschillen over mij of mijn behandeling terecht bij Naam geschilleninstantie vermelden waarbij u bent aangesloten:

Wij zijn verbonden aan de geschilleninstantie van de NVGZP.

Link naar website:

http://www.nvgzp.nl/nvgzp-klachtenregeling/

10. Regeling bij vakantie en calamiteiten

10a. Patiënten kunnen tijdens mijn afwezigheid gedurende vakantie en ziekte terecht bij Naam vervangend behandelaar:

Nienke Kuijs

10b. Ik heb overdracht geregeld en vastgelegd in geval mijn praktijk plotseling sluit wegens overlijden of andere calamiteiten:

Ja

II. Het behandelproces – het traject dat de patiënt in mijn praktijk doorloopt

11. Wachttijd voor intake en behandeling

Patiënten vinden informatie over wachttijden voor intake en behandeling via deze link of document (en kunnen deze telefonisch opvragen). De informatie is gerangschikt naar generalistische basis-ggz en/of gespecialiseerde ggz, en -in geval van een contract- per zorgverzekeraar, en -indien van toepassing- per diagnose. Link naar wachttijden voor intake en behandeling:

www.sieverdingpsychologie.nl/praktijk/aanmelden/

12. Aanmelding en intake

12a. De aanmeldprocedure is in mijn praktijk als volgt geregeld (zoals: wie ontvangt de telefonische aanmelding, wie doet de intake, hoe verloopt de communicatie met de patiënt):

Ik ontvang de telefonische aanmelding. Vervolgens overleg ik met mijn collega Nienke Kuijs wie de intake gaat doen. De patiënt wordt per mail of telefonisch uitgenodigd voor een intakegesprek.

12b. Ik verwijs de patiënt terug naar de verwijzer –indien mogelijk met een passend advies- indien mijn praktijk geen passend aanbod heeft op de zorgvraag van de patiënt (zoals een ander werkterrein of een behandelaar met een andere specifieke deskundigheid):

Ja

13. Diagnostiek

13a. De diagnose voor de behandeling wordt in mijn praktijk gesteld door

Naam: Leonie Sieverding, Nienke Kuijs, Eveline van Maanen of Susanne Rutgers

Generalistische basis ggz:

Kwalificatie Omschrijving

9406 gz-psycholoog

Gespecialiseerde ggz:

Geen

13b. Zijn er andere betrokkenen bij het diagnostisch proces, zo ja in welke rol?:

Soms betrek ik een kinder- en jeugdpsychiater bij het proces om mee te denken over diagnostiek en behandeling.

14. Behandeling

14a. Het behandelplan wordt in mijn praktijk in samenspraak met de patiënt opgesteld door

Naam: Leonie Sieverding, Nienke Kuijs of Eveline van Maanen

Generalistische basis ggz:

Kwalificatie Omschrijving

9406 gz-psycholoog

Gespecialiseerde ggz:

Geen

14b. Het aanspreekpunt voor de pati nt tijdens de behandeling is

Naam: De betreffende behandelaar, dus Leonie Sieverding of Nienke Kuijs

Generalistische basis ggz:

Kwalificatie Omschrijving

9406 gz-psycholoog

Gespecialiseerde ggz:

Geen

14c. De patiënt/cliënt is geïnformeerd over degene die het aanspreekpunt is tijdens de behandeling (naam en functie van de betreffende persoon zijn bekend bij de patiënt/cliënt):

Ja

14d. Bij langer durende behandeling (> 12 weken) stuur ik een afschrift van het behandelplan als brief naar de huisarts (of andere verwijzer), tenzij de patiënt daarvoor geen toestemming geeft:

Ja

14e. Ik draag zorg voor goede communicatie met de patiënt en –indien van toepassing en met toestemming van de patiënt- diens naasten, over het beloop van de behandeling. Ik doe dat als volgt:

Als ik onderzoek heb gedaan, ontvangt mijn cliënt altijd een rapport (onderzoeksverslag). Verder evalueer ik geregeld de behandeling. Ik leg dit vast in het dossier. Indien gewenst ontvangt de cliënt ook een schriftelijk verslag hiervan.

14f. De voortgang van de behandeling wordt in mijn praktijk als volgt gemonitord (zoals voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie, vragenlijsten, ROM):

Evaluaties, vragenlijsten en ORS.

14g. Ik heb een kopie van de overeenkomst met de Stichting Vrijgevestigden ROMmen (SVR) voor aanlevering van ROM-gegevens aan de Stichting Benchmark ggz (SBG):

Link naar overeenkomst met de Stichting Vrijgevestigden ROMmen (SVR) voor aanlevering van ROMgegevens aan de Stichting Benchmark ggz (SBG): www.stichtingvrijgevestigdenrommen.nl

14h. Ik evalueer periodiek en tijdig met de pati nt (en eventueel zijn naasten) de voortgang, doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling. Als standaardperiode hanteer ik hiervoor:

Om de 5 gesprekken.

14i. Ik meet de tevredenheid van mijn patiënten op de volgende manier:

Mondelinge evaluatie.

15. Afsluiting/nazorg

15a. Ik bespreek met de pati nt (en eventueel zijn naasten) de resultaten van de behandeling en de mogelijke vervolgstappen:

Ja

15b. De verwijzer wordt hiervan in kennis gesteld middels een afrondingsbrief, tenzij de patiënt hiertegen bezwaar maakt:

Ja

15c. Als een vervolgbehandeling nodig is, geef ik hierover gericht advies aan de verwijzer. Ik informeer de vervolgbehandelaar waar nodig over het verloop van de behandeling en de behaalde resultaten voorzien van het vervolgadvies, tenzij de patiënt hier bezwaar tegen maakt:

Ja

16. Omgang met patiëntgegevens

16a. Ik vraag om toestemming van de patiënt bij het delen van gegevens met niet bij de behandeling betrokken professionals:

Ja

16b. In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt, gebruik ik de daartoe geldende richtlijnen van de beroepsgroep, waaronder de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld (bij conflict van plichten, vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld), het stappenplan materiële controle en ik vraag het controleplan op bij de zorgverzekeraar (bij materiële controle):

Ja

16c. Ik gebruik de privacyverklaring als de patiënt zijn diagnose niet kenbaar wil maken aan zijn zorgverzekeraar/DIS:

Ja

III. Ondertekening

Naam: Leonie Sieverding

Plaats: Heemstede

Datum: 15-03-2019

Ik verklaar dat ik me houd aan de wettelijke kaders van mijn beroepsuitoefening, handel conform het model kwaliteitsstatuut en dat ik dit kwaliteitsstatuut naar waarheid heb ingevuld:

Ja